Umhverfisstefna

Umhverfisstefna Ferðafélags Akureyrar (FFA)

 Unnið verður eftir Staðardagskrá 21 á Íslandi sem er verkefnaáætlun í anda sjálfbærrar þróunar.

 Eftirfarandi þættir verði hafðir að leiðarljósi:

- Lögð verði áhersla á að viðhalda fallegri og snyrtilegri ásýnd skála FFA og umhverfis þeirra  og framtíðar-uppbygging á svæðunum muni falla vel að þeirri ásjónu sem einkennir staðina í dag.

 - Áhersla verði lögð á verndun náttúru- og menningarminja.

- Stuðlað sé að umhverfisvænum starfsháttum með áherslu á að halda mengun, orkunotkun og sóun verðmæta í lágmarki.

- Í skálum FFA sé fjölskylduvænt samfélag þar sem áhersla er lögð á að öllum gestum líði vel í lifandi og skemmtilegu umhverfi.

- Fylgt sé viðeigandi lögum og reglugerðum varðandi umhverfismál og öðrum kröfum sem samþykkt hefur verið að uppfylla.

 -  Merkingar stíga verði skipulagðar m.t.t. náttúru staðarins og sem minnst áberandi í landslagi.

- Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar verði sýnileg hagsmunaaðilum og almenningi, og verði öðrum hvatning til þess að leggja sitt af mörkum til að vernda umhverfið fyrir komandi kynslóðir.

 
Markmið og leiðir

 Skálar FFA og umhverfi þeirra verði ávallt þekkt fyrir fallega ásýnd og snyrtimennsku.

 - Unnið verður markvisst að því að halda nánasta umhverfi snyrtilegu og viðhalda góðu ástandi mannvirkja.

- Gamlar byggingar fái nýtt hlutverk þegar fyrri starfsemi leggst niður sé þess nokkur kostur.

- Nýbyggingar falli vel að umhverfinu og séu staðsettar á stöðum sem stinga ekki í stúf við heildarásýnd staðarins.

 

Náttúruvernd og verndun menningarminja verði mikilvægur þáttur í starfsemi á FFA.

 - Merkingar stíga verði skipulagðar og sýndar á  kortum og þeim við haldið á þeim stöðum þar sem hægt er að ganga eða skoða minjar.

- Fylgst verði með álagi á gróður þar sem gengið er um og komið í veg fyrir eyðileggingu eða frekari röskun á gróðursamfélögum, t.d. með gerð göngustíga.

- Samstarf við stofnanir sem vinna að verndun náttúru- og menningarminja eins og Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarð, Landgræðslu, Landvernd og Þjóðminjasafnsins verði áfram virkt.

 
Stuðla að meðvitund starfsfólks og gesta um umhverfismál.

 - Skráðar upplýsingar um náttúru- og menningarminjar verði gerðar aðgengilegar og sýnilegar starfsfólki og gestum.

- Með skipulagðri fræðslu verði gestum gerð grein fyrir þeirri starfsemi sem fram fer í Herðubreiðarlindum Dreka, Laugafelli  og öðrum svæðum FFA.

 Draga úr mengun, verðmætasóun og orkunotkun.

 - Halda fráveitum frá skálum í góðu horfi.

- Standa rétt að meðhöndlun og förgun eitur- og spilliefna.

- Hvetja gesti til að endurnýta og endurvinna verðmæti og draga þannig úr sóun á verðmætum.

- Minnka pappírsnotkun með áherslu á endurnýtingu.

- Draga úr orkunotkun með því að hafa ekki kveikt á rafmagnstækjum eða ljósum þegar það er ekki nauðsynlegt.

 Í fjölskylduvænu samfélagi eiga góð lífsskilyrði og vellíðan að vera í fyrirrúmi.

 - Gera náttúru, sögu og menningu staðarins aðgengilega og spennandi fyrir alla t.d. með skipulögðum útivistarsvæðum, gönguferðum, leikjum eða annarri afþreyingu.

- Auka öryggi barna og annarra með því draga úr slysahættu.

- Hvetja starfsfólk til að hafa jákvæð áhrif á sitt nánasta umhverfi og sjá árangur vaxa með verkum sínum.

 - Hvetja fólk til hollrar hreyfingar með kynningu á skipulögðum ferðum við allra hæfi, heilbrigð sál í hraustum líkama.