Umhverfisstefna

Umhverfisstefna Ferðafélags Akureyrar (FFA)

Unnið verður eftir Staðardagskrá 21 á Íslandi sem er verkefnaáætlun í anda sjálfbærrar þróunar.

Eftirfarandi þættir verði hafðir að leiðarljósi:

 • Lögð verði áhersla á að viðhalda fallegri og snyrtilegri ásýnd skála FFA og umhverfis þeirra  og framtíðar-uppbygging á svæðunum muni falla vel að þeirri ásjónu sem einkennir staðina  í dag.
 • Áhersla verði lögð á verndun náttúru- og menningarminja.
 • Stuðlað sé að umhverfisvænum starfsháttum með áherslu á að halda mengun, orkunotkun og sóun verðmæta í lágmarki.
 • Í skálum FFA sé fjölskylduvænt samfélag þar sem áhersla er lögð á að öllum gestum líði vel í lifandi og skemmtilegu umhverfi.
 • Fylgt sé viðeigandi lögum og reglugerðum varðandi umhverfismál og öðrum kröfum sem samþykkt hefur verið að uppfylla.
 • Merkingar stíga verði skipulagðar m.t.t. náttúru staðarins og sem minnst áberandi í landslagi.
 • Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar verði sýnileg hagsmunaaðilum og almenningi, og verði öðrum hvatning til þess að leggja sitt af mörkum til að vernda umhverfið fyrir  komandi kynslóðir.

Markmið og leiðir:

 Skálar FFA og umhverfi þeirra verði ávallt þekkt fyrir fallega ásýnd og snyrtimennsku.

 •  Unnið verður markvisst að því að halda nánasta umhverfi snyrtilegu og viðhalda góðu ástandi mannvirkja.
 •  Gamlar byggingar fái nýtt hlutverk þegar fyrri starfsemi leggst niður sé þess nokkur kostur. 
 •  Nýbyggingar falli vel að umhverfinu og séu staðsettar á stöðum sem stinga ekki í stúf við heildarásýnd staðarins.

Náttúruvernd og verndun menningarminja verði mikilvægur þáttur í starfsemi á FFA.

 •  Merkingar stíga verði skipulagðar og sýndar á  kortum og þeim við haldið á þeim stöðum þar sem hægt er að ganga eða skoða minjar.
 •  Fylgst verði með álagi á gróður þar sem gengið er um og komið í veg fyrir eyðileggingu eða frekari röskun á gróðursamfélögum, t.d. með gerð göngustíga.
 •  Samstarf við stofnanir sem vinna að verndun náttúru- og menningarminja eins og Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarð, Landgræðslu, Landvernd og Þjóðminjasafnsins verði áfram  virkt.

Stuðla að meðvitund starfsfólks og gesta um umhverfismál.

 • Skráðar upplýsingar um náttúru- og menningarminjar verði gerðar aðgengilegar og sýnilegar starfsfólki og gestum.
 • Með skipulagðri fræðslu verði gestum gerð grein fyrir þeirri starfsemi sem fram fer í Herðubreiðarlindum Dreka, Laugafelli  og öðrum svæðum FFA.

 Draga úr mengun, verðmætasóun og orkunotkun.

 •  Halda fráveitum frá skálum í góðu horfi.
 • Standa rétt að meðhöndlun og förgun eitur- og spilliefna.
 • Hvetja gesti til að endurnýta og endurvinna verðmæti og draga þannig úr sóun á verðmætum.
 • Minnka pappírsnotkun með áherslu á endurnýtingu.
 • Draga úr orkunotkun með því að hafa ekki kveikt á rafmagnstækjum eða ljósum þegar það er ekki nauðsynlegt.

 Í fjölskylduvænu samfélagi eiga góð lífsskilyrði og vellíðan að vera í fyrirrúmi.

 • Gera náttúru, sögu og menningu staðarins aðgengilega og spennandi fyrir alla t.d. með skipulögðum útivistarsvæðum, gönguferðum, leikjum eða annarri afþreyingu.
 • Auka öryggi barna og annarra með því draga úr slysahættu.
 • Hvetja starfsfólk til að hafa jákvæð áhrif á sitt nánasta umhverfi og sjá árangur vaxa með verkum sínum.

Hvetja fólk til hollrar hreyfingar með kynningu á skipulögðum ferðum við allra hæfi, heilbrigð sál í hraustum líkama.